Who's Who


 

We are adding new data in order to make a Who's Who of modern Japanese Literature. Please send your hopes to horagai@p19.alpha-net.ne.jp.EnglishEndo Shusaku

EnglishHaniya Yutaka

EnglishKato Koiti

EnglishUno Tiyo

EnglishYosimeki HaruhikoCopyright 1977 Kato Koiti
Table of HORAGAI